1

1

ניקוד החוק

שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

פ/5370/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק