1

1

ניקוד החוק

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – החרגת משתלות הנמצאות בשטחים שייעודם חקלאי)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק