1

1

ניקוד החוק

תיקון פקודת מס הכנסה (קיזוז הפסדים)

פ/5397/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק