-1

-1

ניקוד החוק

דין וחשבון והוראות לעניין חיוב מפעל בהשבת הטבת מס

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק