2

2

ניקוד החוק

הסמכת אדריכלים רשויים לשמש כמורשים להיתר

פ/5865/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק