1

1

ניקוד החוק

קשר טלפוני לאסיר שאין לו בני משפחה בישראל

פ/5823/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק