1

1

ניקוד החוק

הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6) (תיקון – תקופת תוקפו של צו אי-תחולה על עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק