1

1

ניקוד החוק

פקודת העיריות (תשלום עבור המצאת מסמכי מכרז)

פ/5821/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק