1

1

ניקוד החוק

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – תנאי מתלה)

פ/5598/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק