-1

-1

ניקוד החוק

תנאי סף להשתתפות במכרז

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק