-1

-1

ניקוד החוק

הרשעה בעבירה שיש עמה קלון (תיקוני חקיקה)

פ/5375/20פ

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק