1

1

ניקוד החוק

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון – הארכת הוראת השעה)

פ/5420/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק